Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


 


John Dos Passos

Βιογραφία
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/Jpassos.htm

Μία κριτική προσέγγιση από τον καθηγητή Robert C. Rosen
http://www.georgetown.edu/faculty/bassr/heath/syllabuild/iguide/dospasso.html

Άρθρο του Richard Johnson, καθηγητή Ιστορίας California State Polytechnic University, Pomona
http://www.csupomona.edu/~rljohnson/Professional/DosPassos.html

Εργογραφία:

One Man's Initiation, 1917
Three Soldiers, 1921
A Pushcart at the Curb, 1922
Rosinante to the Road Again, 1922
Streets of Night, 1923
Manhattan Transfer, 1925
Orient Express, 1927
Facing the Chair, 1927
Manual Maples Arce Metropolis, 1929
42nd Parallel, 1930
Panama, 1931
Nineteen Nineteen, 1932
In All Countries, 1934
Three Plays, 1934
The Big Money, 1936
Journeys Between Wars, 1938
Adventures of a Young Man, 1939
The Ground We Stand On, 1941
Number One, 1943
State of the Nation, 1944
First Encounter, 1945
Tour of Duty, 1946
The Grand Design, 1949
USA, 1950
Chosen Country, 1951
District of Columbia, 1952
Most Likely to Succeed, 1954
The Head and Heart of Thomas Jefferson, 1954
Men Who Made the Nation, 1957
Great Days, 1958
Midcentury, 1961
Mr. Wilson's War, 1962
Brazil on the Move, 1963
Occasions and Protests, 1964
Thomas Jefferson: The Making of a President, 1964
The Portugal Story: Three Centuries of Exploration and Discovery, 1964
The Shackles of Power: Three Jeffersonian Decades, 1966
The Best Times: An Informal Memoir, 1966
The Theme is Freedom, 1970
Afterglow and Other Undergraduate Writings, 1990

Βιβλιογραφία:

PAL: Perspectives in American Literature - A Research and Reference Guide
An Ongoing Online Project by Paul P. Reuben
http://www.csustan.edu/english/reuben/pal/chap7/dospassos.html

Το αρχείο του συγγραφέα έχει κατατεθεί στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Virginia UVa Library   e-mail: lib-pub@virginia.edu

Κείμενα online:
Project Gutenberg
Text είτε Zip

Ενα απόσπασμα από το The Big Money. Αναφέρεται στην εκτέλεση των Sacco και Vanzeti, δύο Ιταλών μεταναστών που κρίθηκαν ένοχοι και εκτελέστηκαν για ένα έγκλημα που δεν έκαναν.

The Camera Eye (50)
they have clubbed us off the streets they are stronger they are richer they hire and fire the politicians the newspapereditors the old judges and the small men with reputations the collegepresidetns the wardheelers (listen businessmen collegepresidents judges America will not forget her betrayers) they hire the men with guns the uniforms the policecars and patrol wagons

all right you have won you will kill the brave men our friends tonight

there is nothing left to do we are beaten we the beaten crowd together in these dingy schoolrooms on Salem Street shuffle up and down the gritty creaking staris sit hunced with bowed heads on the beaches and hear the old words of the haters of oppression made new in sweat and agony tonight

our work is over the scribbled phrases the nights typing releases the smell of the printshop the sharp reek of newprinted leaflets the rush for Western Union stringing words into wires the search for stringing words to make you feel who are your oppressors America

America our nation has been beaten by strangers who have turned our language inside out who have taken the clean words our fathers spoke and made them slimy and foul

their hired men sit on the judge's bench they sit back with their feet on the tables under the dome of the State House they are ignorant of our beliefs and they have the dollars and the guns the armed forces the powerplants

they have built the electricchair and hired the executioner to throw the switch

all right we are two nations

America our nation has been beaten by strangers who have bought the laws and fenced off the meadows and cut down the woods and turned our pleasent cities into slums and sweated the wealth out of our people and when they want to hire the executioner to throw the switch

but do they know that the old words of the immigrants are being renewed in blood and agony tonight do they know that the old american speech of the haters of oppression is new tonight in the mouth of an old women from Pittsburgh of a husky boilermaker from Frisco who hopped freights clear from the Coast to come here om the mouth of a Back bay socialworker in the mouth of an Italian printer of a hobo in arkansas the language of the beaten nation is not forgotten in our ears tonight

the men in the deathhouse made the old words new before they died


If it had not been for these things, I might have lived out my life talking at streetcorners to scorning men. I might have died unknown, unmarked, a failure. This is our career and our triumph. Never in our full life can we hope to do such work for tolerance, for justice, for man's understanding of man as we do by accident.
now their work is over the immigrants haters of oppression lie quiet in black suits in the little undertaking parlor in the North End the city is quiet the men of the conquering nation are not to be seen on the streets tonight

they have won why are they scared to be seen on the streets? on the streets you see only the downcast faces of the beaten the streets belong to the beaten nation all the way to the cemetary where the bodies of the immagrants are to be burned we line the curbs in the drizzling rain we crowd the wet sidewalks elbow to elbow silent plae looking with scared eyes at the coffins

we stand defeated America


 

Dos Passos links

 

 


 

<----- Αρχική

kkkkkkk

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com