Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

Μαθησιακά αντικείμενα (Learning objects)

 

Ορισμός:  «μια οντότητα, ψηφιακή ή μη ψηφιακή, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μάθηση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση»

[Learning Technology Standards Committee - LOM Standard]

«…ένα αντικείμενο ή μια ενότητα πηγών (resources) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και που μπορεί επίσης να αποσπασθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί σε άλλα μαθησιακά περιβάλλοντα (contexts)....ο όρος έχει προσφάτως συσχετισθεί με ηλεκτρονικές πηγές μάθησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πολλούς διαφορετικούς χρήστες (sharable) σε πολλαπλά μαθησιακά περιβάλλοντα» (S. Mills)

 

Χαρακτηριστικά:  

Να έχει μαθησιακή αξία (learning value) Να εμπλουτίζει την κλασική διδασκαλία παρέχοντας τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης. Θα πρέπει στη φάση του σχεδιασμού να έχουν διατυπωθεί με σαφήνεια οι επιδιωκόμενοι στόχοι.

Να είναι επαναχρησιμοποιήσιμο (reusable): μορφή και περιεχόμενο

Να είναι αυτοτελές δηλαδή μία ολοκληρωμένη οντότητα που δεν μπορεί να κατατμηθεί περαιτέρω σε μικρότερα τμήματα χωρίς να χάσει την μαθησιακή του αξία και αυτοτέλεια.

Να είναι αναζητήσιμο: τεκμηρίωση, μεταδεδομένα, κριτήρια αναζήτησης

Να είναι δια-λειτουργικό, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ξεχωριστά υπό συγκεκριμένες συνθήκες ανάλογα με τους επιδιωκόμενους παιδαγωγικούς και μορφωτικούς στόχους.

 

Πως  σχεδιάζουμε ένα μαθησιακό αντικείμενο

Προκειμένου να προχωρήσουμε στη σχεδίαση θα πρέπει να καθορίσουμε:

• Το γνωστικό αντικείμενο που αφορά η συγκεκριμένη δραστηριότητα (π.χ. Ιστορία).

Το μαθησιακό στόχο που επιδιώκεται να επιτευχθεί και αφορά σε θεμελιώδεις έννοιες του γνωστικού αντικειμένου (π.χ. ο μαθησιακός στόχος «Γνωρίζω τα μέρη του κυττάρου»).

• Την εκπαιδευτική/ διδακτική προσέγγιση που ακολουθείται και διέπει τη δραστηριότητα. Π.χ. υιοθετεί χαρακτηριστικά από τη διερευνητική και τη συνεργατική μάθηση.

• Την εκπαιδευτική λειτουργία την οποία η δραστηριότητα επιδιώκει να επιτύχει (π.χ. εκμαίευση/ καταγραφή της προϋπάρχουσας γνώσης, δημιουργία κινήτρου για μάθηση, αξιολόγηση της εννοιολογικής αλλαγής του εκπαιδευόμενου).

• Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα τα οποία αναλύουν το μαθησιακό στόχο και αφορούν σε διαφορετικά επίπεδα γνωστικών δεξιοτήτων όπως Κατανόησης (Comprehension) (Remember+Understand), Εφαρμογής (Application) (Apply), Αξιολόγησης (Checking-Critiquing) (Evaluate), και δημιουργίας (Creation) (Analyse+Create).

• Τον τύπο της δραστηριότητας, ο οποίος καθορίζει εάν πρόκειται για δραστηριότητα την οποία ο εκπαιδευόμενος θα επεξεργαστεί και θα απαντήσει στα ερωτήματα που τίθενται (δραστηριότητα επεξεργασίας) ή για δραστηριότητα όπου ο εκπαιδευόμενος αναλαμβάνει το ρόλο του αξιολογητή (δραστηριότητα αξιολόγησης) και την αξιολογεί μόνος του (peer assessment) είτε σε συνεργασία με άλλους εκπαιδευόμενους (collaborative assessment).

• Το είδος της δραστηριότητας, που καθορίζει εάν ο εκπαιδευόμενος θα εκπονήσει τη δραστηριότητα ατομικά (εξατομικευμένη μάθηση) ή σε συνεργασία στο πλαίσιο κάποιας ομάδας (συνεργατική μάθηση).

• Τα εκπαιδευτικά εργαλεία που απαιτούνται για την εκπόνηση της δραστηριότητας, όπως εκπαιδευτικό λογισμικό, προσομοιώσεις, εργαλείο εννοιολογικής χαρτογράφησης κλπ.

• Τον τρόπο αξιολόγησης της δραστηριότητας (αυτόματη αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, αξιολόγηση των δραστηριοτήτων από τον εκπαιδευτικό, από έναν άλλο εκπαιδευόμενο (peer assessment) και από μία ομάδα εκπαιδευομένων (collaborative assessment).

 

...οι εκπαιδευτικοί σχεδιαστές χρειάζεται να...

 

         … ξεκινήσουν να σκέφτονται και να σχεδιάζουν όντας περισσότερο επικεντρωμένοι, και με συγκεκριμένους στόχους; όπως και οι προγραμματιστές φτιάχνουν ταχύτατα εφαρμογές συνθέτοντας υπάρχοντα μέρη λογισμικού (αντικείμενα) και χτίζουν μόνο εκείνα τα μέρη που δεν είναι διαθέσιμα, οι εκπαιδευτικοί σχεδιαστές πρέπει να φτιάξουν ταχύτατα μαθήματα συνθέτοντας τα υπάρχοντα επαναχρησιμοποιήσιμα μαθησιακά αντικείμενα (RLOs - Reusable Learning Object) και να χτίζουν μόνο εκείνα τα RLO που δεν είναι διαθέσιμα

         … ξεκινήσουν να σκέφτονται το σχεδιασμό RLO ως μεγάλα αυτοπεριεχόμενα "κομμάτια", αντί για το σχεδιασμό "μονολιθικών μαθημάτων"; αυτά τα RLO θα έπρεπε να έχουν νόημα σε διάφορα πλαίσια περιβάλλοντος

         … κάνουν ένα επιπρόσθετο βήμα δημιουργίας μετα-ετικετών για τα RLO

 


 

<----- Αρχική

Βάσεις Μαθησιακών Αντικειμένων

Eun - Celebrate


Digital Brain


Κατάλογος Μ. Α.

Explorelearning

Introduction to gismos

www.merlot.org

www.wisc-online.com 

www.explore.cornell.edu 

www.lolaexchange.org Σχετικά:

Οι πολλαπλές μορφές της Νοημοσύνης

Βασικές Μορφοποιήσεις αρχείων εικόνας

Αρχείων ήχου & βίντεο

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com